Zásady ochrany osobných údajov

Naše záväzky v oblasti ochrany súkromia

Spoločnosť Air France sa zaväzuje ponúkať svojim zákazníkom jedinečný zážitok z cestovania a zároveň rešpektovať a chrániť súkromie všetkých. Naše zásady ochrany osobných údajov sú stanovené tak, aby vám umožnili lepšie pochopiť, ako používame vaše osobné údaje, zavedené prostriedky ochrany a ako môžete uplatniť svoje práva. • Vaše údaje vždy spracúvame v súlade s pravidlami EÚ o ochrane údajov a inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, aby sme ich chránili pred neoprávneným prístupom a zabezpečili bezpečnosť prenosov údajov. • Sme transparentní v tom, ako používame údaje, ktoré zhromažďujeme. • Jasne vám vysvetľujeme, akou výhodou je pre vás zdieľať s nami vaše údaje a prispôsobujeme našu komunikáciu vašim potrebám a preferenciám. • Robíme to v ľahko zrozumiteľnom jazyku a počas celej cesty spoločnosti Air France a jej partnerských leteckých spoločností. • Dávame vám kontrolu nad vašimi údajmi a používame vašu spätnú väzbu na neustále zlepšovanie. • Zabezpečujeme bezpečnosť vašich údajov. V málo pravdepodobnom prípade, že by došlo k úniku vašich údajov, zabezpečíme, aby sa únik čo najskôr zastavil a okamžite vás o tom informujeme. • Ak potrebujeme zdieľať vaše údaje mimo našej organizácie, aby nám to pomohlo poskytovať vám služby a lepšie pochopiť vaše potreby, je to výslovne uvedené v našich zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje nepredávame ani neprenajímame žiadnej externej organizácii bez vášho súhlasu. • V súvislosti s vašimi údajmi sme dôveryhodní a prijali sme opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a ich zabezpečenie.

Ochrana vašich osobných údajov

Pri používaní svojich služieb, najmä služieb dostupných na webovej lokalite alebo v mobilných aplikáciách, spoločnosť AIR FRANCE ako správca údajov zhromažďuje a spracúva vaše osobné údaje.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) sa vzťahujú na všetky údaje, ktoré spracúvame, vrátane údajov, ktoré spracúvate pri rezervácii, kúpe letenky, cestovaní s nami, kúpe alebo používaní niektorej z našich služieb, návšteve našej webovej lokality, používaní našich mobilných aplikácií alebo interakcii s nami prostredníctvom niektorého z dostupných kanálov.

Je dôležité, aby ste si prečítali tieto zásady a všetky ostatné zásady ochrany osobných údajov, ktoré pre vás môžeme mať - napríklad naše zásady ochrany osobných údajov Flying Blue, ak ste členom nášho vernostného programu - aby ste boli plne informovaní o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, ako ich chránime a ako môžete uplatniť svoje práva.

Tieto zásady nie sú zmluvou a nezakladajú žiadne zmluvné záväzky.

1. Kto sme ?

V týchto zásadách sa pod pojmom „AIR FRANCE“ rozumie francúzska letecká spoločnosť AIR FRANCE, ktorej ústredie sa nachádza na adrese 45, rue de Paris, 95 747 Roissy CDG cedex. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte našu osobitnú stránku na webovej stránke spoločnosti AIR FRANCE.

„KLM“ znamená Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (pôsobiaca aj ako KLM Royal Dutch Airlines alebo KLM), holandskú leteckú spoločnosť so sídlom na Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Holandsko. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.klm.com v časti „O spoločnosti KLM“.

AIR FRANCE a KLM sú spoločnosti skupiny AIR FRANCE - KLM Group.

V spolupráci s leteckou spoločnosťou KLM ponúkame vernostné programy Flying Blue a Bluebiz. V súvislosti s realizáciou týchto programov sú spoločnosti AIR FRANCE a KLM spoločne zodpovedné za spracovanie vašich osobných údajov a ich príslušné zodpovednosti boli stanovené dohodou. Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v rámci týchto programov, môžete sa obrátiť na oddelenie ochrany údajov spoločnosti AIR FRANCE alebo KLM, ako je uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Flying Blue alebo v časti 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ týchto zásad.

Úzko spolupracujeme so spoločnosťou KLM, aby sme vám uľahčili uplatňovanie vašich práv a riešili prípadné otázky alebo sťažnosti. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov v súvislosti s programom Flying Blue nájdete v osobitných zásadách ochrany osobných údajov na webovej lokalite Flying Blue a v súvislosti s programom Bluebiz v týchto zásadách, ako aj v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti KLM.

2. Aké sú naše záväzky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov?

Keďže ochrana súkromia je jedným z našich hlavných záujmov a je základom skúseností, ktoré chceme ponúknuť prostredníctvom využívania našich služieb, zaväzujeme sa zaručiť vysokú úroveň ochrany osobných údajov našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov, používateľov našich webových stránok alebo mobilných aplikácií a všeobecne všetkých osôb, ktorých sa týkajú naše operácie spracovania.

Zaväzujeme sa dodržiavať predpisy vzťahujúce sa na všetky nami vykonávané spracovania osobných údajov, najmä ustanovenia francúzskeho zákona o ochrane údajov zo 6. januára 1978 v platnom znení a všeobecného nariadenia o ochrane údajov (nariadenie EÚ 2016/679) alebo „GDPR“.

Zaväzujeme sa dodržiavať najmä tieto zásady:

 • Vaše osobné údaje sa spracúvajú zákonne, spravodlivo a transparentne (zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť).
 • Vaše osobné údaje sú zhromažďované na konkrétne, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný (obmedzenie účelu použitia).
 • Vaše osobné údaje sa zhromažďujú primeraným a relevantným spôsobom a sú obmedzené na účely, na ktoré sa spracúvajú (minimalizácia údajov).
 • Vaše osobné údaje sú presné, aktualizované a sú prijaté všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že údaje, ktoré sú nepresné vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú, budú vymazané alebo aktualizované (presnosť).

Zaväzujeme sa zaviesť vhodné interné postupy na zvýšenie povedomia a zabezpečenie dodržiavania predpisov v našej organizácii.

Okrem toho sa zaväzujeme zaviesť vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti a ochrany vašich osobných údajov od začiatku našich spracovateľských operácií.

Rovnakú úroveň ochrany osobných údajov zmluvne zavádzame aj pre našich subdodávateľov.

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie týchto pravidiel sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov (DPO), ktorý je hlavným kontaktom pre Národnú komisiu pre informatiku a slobody (CNIL), francúzsky orgán na ochranu osobných údajov.

3. Aké sú rôzne kategórie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame?

3.1. Bežné kategórie osobných údajov

Môžeme zhromažďovať a spracúvať nasledujúce kategórie osobných údajov:

 1. Meno, číslo pasu a iné identifikačné údaje

Pri rezervácii môžeme zhromažďovať tieto identifikačné údaje: titul, meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, štátnu príslušnosť, krajinu pobytu, údaje z vašich cestovných dokladov (cestovný pas alebo občiansky preukaz). Ak do svojho rezervačného súboru pridáte ďalších cestujúcich alebo rezervujete let pre iné osoby, zhromažďujeme aj ich identifikačné údaje. V takom prípade budete musieť tiež zabezpečiť, aby v prípade potreby pochopili, že zhromažďujeme ich osobné údaje, ako ich používame a ako môžu uplatniť svoje práva. V prípade maloletých bez sprievodu zhromažďujeme identifikačné údaje rodičov alebo zákonných zástupcov, ako aj osôb zodpovedných za vysadenie dieťaťa na letisku odletu a jeho vyzdvihnutie na letisku príletu. Ak ste si vytvorili osobné konto, môžete si tieto informácie uložiť a naskenovať svoj cestovný doklad do mobilnej aplikácie AIR FRANCE, aby ste ho mohli použiť pri budúcich rezerváciách. Použitie tejto funkcie je voliteľné. V súlade s francúzskymi a medzinárodnými zákonmi a predpismi môže absencia komunikácie alebo nepresnosť niektorých údajov viesť k rozhodnutiu o odmietnutí nástupu na palubu alebo vstupu do cudzej krajiny (napríklad na základe rozhodnutia colného úradu) bez toho, aby spoločnosť AIR FRANCE niesla zodpovednosť. Viac informácií o vstupných formalitách platných pre vašu cieľovú krajinu nájdete v časti Administratívne náležitosti.

 

 1. Kontaktné údaje, údaje o osobnom účte alebo registračné údaje

Keď si vytvoríte osobné konto alebo sa prihlásite na určitú službu, môžeme zaznamenať aj vašu poštovú adresu, prihlasovacie údaje a akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom príslušných registračných formulárov. V prípade maloletých bez sprievodu zhromažďujeme kontaktné údaje rodičov alebo zákonných zástupcov a osôb zodpovedných za vysadenie dieťaťa na letisku odletu a jeho vyzdvihnutie na letisku príletu. Ak ste na služobnej ceste, môžeme zhromažďovať aj informácie o vašej spoločnosti, napríklad názov a adresu spoločnosti, prostredníctvom príslušných čísel zmlúv alebo odkazov na účet Bluebiz.

 

 1. Informácie o vašich rezerváciách, nákupe vstupeniek alebo iných službách

Keď si rezervujete niektorý z našich letov, spracúvame údaje, ktoré nám pri tom poskytnete. Tieto údaje obsahujú podrobnosti o vašich letoch, ako aj ceny a dátumy vašich rezervácií. Spracúvame aj informácie týkajúce sa služieb, ktoré si môžete vybrať dodatočne, ako napríklad batožina navyše a možnosti sedenia, ako aj údaje potrebné na dokončenie a zaplatenie vašej rezervácie. Pri nákupe produktov na webovej lokalite Air France Shopping zhromažďujeme aj informácie o týchto nákupoch.

 

 1. Informácie o vašej ceste

Keď s nami cestujete, spracúvame vaše cestovné informácie, napríklad váš plán cesty, vaše online alebo letiskové odbavenie, vašu mobilnú alebo papierovú palubnú vstupenku a informácie o vašich spolucestujúcich. Môžeme tiež zhromažďovať vaše špecifické požiadavky na pomoc pri cestovaní na letisku a na palube nášho lietadla, ako aj vaše preferencie týkajúce sa stravovania, ak si ich vyberiete v čase rezervácie. S cieľom uľahčiť vašu cestu cez letisko, upozorniť vás na stav vášho letu a zaručiť spoľahlivé a presné služby môžeme od niektorých orgánov správy letiska (napr. parížskeho letiska) zhromažďovať aj údaje týkajúce sa potvrdenia vášho prechodu cez rôzne kontrolné body, ktoré tvoria vašu cestu cez letisko. Na letiskách, ktoré zaviedli voliteľné biometrické kontrolné zariadenia, zhromažďujeme len potvrdenie o overení vašej totožnosti v rôznych fázach vašej cesty (odbavenie, vysadenie, nástup), ako aj údaje, ktoré nám umožňujú automaticky prepojiť tieto informácie s vašou rezerváciou a dokončiť váš nástup do lietadla. Nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne vaše biometrické údaje. Ďalšie informácie o zhromažďovaní a používaní vašich osobných údajov v súvislosti s týmito biometrickými palubnými zariadeniami nájdete v zásadách ochrany osobných údajov organizácií alebo orgánov zodpovedných za ich spracovanie. V niektorých destináciách a vzhľadom na zdravotný kontext spojený s epidémiou Covid-19 môžeme byť zo zákona povinní pred nástupom alebo výstupom zhromaždiť a skontrolovať požadované dokumenty (osvedčenia, sprievodné dokumenty, dotazníky, negatívny test na Covid-19) od orgánov vašej cieľovej krajiny na účely verejného zdravia. Na prípravu cesty a získanie zoznamu požadovaných dokumentov odporúčame navštíviť webovú stránku Traveldoc.

 

 1. Informácie o našich vernostných programoch

 Keď sa stanete členom našich vernostných programov Flying Blue a Bluebiz, spracujeme vaše členské číslo, zostatok míľ alebo modrých kreditov, vaše ocenenia a výhody, typ vášho členstva, váš stav a ďalšie informácie týkajúce sa vášho účtu. Zaznamenávame aj transakcie, pri ktorých získavate alebo míňate míle alebo modré kredity. Okrem iného zaznamenávame typ transakcie (napr. let), dátum transakcie, získané alebo odpísané míle alebo modré kredity a predávajúceho (Air France, KLM alebo partneri). Pri rezervácii môžeme zhromažďovať aj údaje o vašom členstve v iných partnerských programoch, aby sme vám mohli poskytnúť príslušné výhody. Informácie o vašom členstve v spoločnosti Flying Blue môžeme použiť na poskytovanie alebo propagáciu našich služieb (pozri časť 5.1 nižšie). Viac informácií o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s vaším členstvom v programe, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Flying Blue.

 

 1. Členstvo v našich ďalších ponukách alebo programoch (predplatiteľské karty, karta pre mladých alebo seniorov, víkendová karta, služba pre deti, služba Saphir)

Keď si predplatíte niektorú z našich ponúk alebo programov, zhromažďujeme informácie potrebné na potvrdenie vášho predplatného a na poskytnutie príslušných služieb a výhod počas vašej cesty. Keď si predplatíte niektorú z našich ponúk alebo programov, zhromažďujeme informácie potrebné na potvrdenie vášho predplatného a na poskytnutie príslušných služieb a výhod počas vašej cesty.

 

 1. Aktivácia zábavných služieb spojených s vašou cestou (Air France CONNECT Wi-Fi Pass a Air France Play)

Keď si predplatíte jednu z našich zábavných ponúk, zhromažďujeme informácie potrebné na potvrdenie vášho predplatného a na poskytovanie služieb a súvisiacich výhod počas vašej cesty. Vaše údaje o prehliadaní webu sa neukladajú.

 

 1. Interakcie, elektronická alebo telefonická komunikácia

Keď s nami komunikujete e-mailom, v online chate alebo na sociálnych sieťach, tieto výmeny si ukladáme. Môžeme tiež nahrávať telefonické hovory, keď telefonicky kontaktujete naše oddelenie služieb zákazníkom v rámci monitorovania kvality našich služieb alebo na účely dokazovania či prevencie podvodov. Zaznamenávame aj vaše komunikačné preferencie, napríklad keď sa prihlásite alebo odhlásite z odberu niektorého z našich informačných bulletinov alebo keď sa rozhodnete dostávať oznámenia týkajúce sa vašej rezervácie (napríklad palubné lístky a aktualizácie stavu letu) prostredníctvom iných kanálov (napríklad WhatsApp, Facebook, Messenger alebo WeChat).

 

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky, mobilné aplikácie alebo iné digitálne služby

Keď navštívite naše webové stránky alebo použijete niektorú z našich mobilných aplikácií, môžeme zaznamenať vašu IP adresu, typ prehliadača, operačný systém, odkazujúcu stránku a správanie pri prehliadaní alebo používaní aplikácie. Informácie zhromažďujeme aj prostredníctvom súborov cookie alebo iných podobných technológií. Viac informácií nájdete v našich Zásadách správy súborov cookie. Uchovávame si skutočnosť, že ste otvorili naše e-maily alebo odkazy obsiahnuté v týchto e-mailoch. Tieto informácie môžeme kombinovať s inými údajmi, ktoré o vás už máme. S vaším súhlasom môžeme prostredníctvom mobilnej aplikácie AIR FRANCE získať aj údaje o vašej polohe alebo prístup k určitým údajom uloženým vo vašom mobilnom telefóne, ako sú fotografie, kontakty a údaje z kalendára. Prístup ku kontaktom sa používa na to, aby ste mohli automaticky vyplniť „sprievodné“ alebo „registračné formuláre Flying Blue“. To vám umožní vyplniť osobné údaje bez toho, aby ste ich museli zadávať ručne. Môžete sa slobodne rozhodnúť, že tieto funkcie nebudete používať.

 

 1. Informácie o sociálnych sieťach

S cieľom uľahčiť vytvorenie účtu, ako aj vaše budúce prepojenia, máte možnosť prepojiť tento účet s väčšinou sociálnych sietí (Facebook, Twitter, Instagram...). Takto budete môcť využívať optimalizovanú navigáciu na našich webových stránkach alebo v našich mobilných aplikáciách. V tomto prípade neposkytujeme poskytovateľom týchto sociálnych sietí žiadne vaše osobné údaje. Od spoločnosti Facebook dostávame štatistiky o návštevníkoch našej stránky na Facebooku. Viac informácií o osobných údajoch, ktoré získavame prostredníctvom sociálnej siete, ktorú používate, ako aj o tom, ako zmeniť nastavenia, nájdete na webovej stránke poskytovateľa sociálnej siete a v jeho zásadách ochrany osobných údajov.

 

 1. Ďalšie informácie, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať

Spracúvame informácie, ktoré sa s nami rozhodnete zdieľať, napríklad keď sa podelíte o svoje záujmy a preferencie na našej webovej stránke, zanecháte komentár na našej stránke na Facebooku alebo vyplníte dotazník spokojnosti zákazníkov.

 

3.2. Osobitné kategórie osobných údajov

Ako bolo uvedené vyššie, aby sme vám mohli poskytnúť príslušnú službu, môžeme zhromažďovať informácie, ktoré sú citlivé podľa platných zákonov o ochrane údajov. Takéto údaje, ako sú špecifické potreby pomoci alebo preferencie stravovania, môžu nepriamo naznačovať váš etnický pôvod, náboženské presvedčenie alebo zdravotný stav a môžu spadať pod článok 9 nariadenia o ochrane údajov. Tieto údaje sa zhromažďujú len s vaším súhlasom - keď si pri rezervácii vyberiete príslušné služby - a používajú sa len na poskytovanie príslušných služieb počas vašej cesty. V čase zhromažďovania týchto informácií môžete samozrejme odmietnuť udeliť svoj súhlas, čo však môže mať za následok, že nebudete môcť využívať tieto služby. Aj na biometrické údaje sa vzťahujú prísnejšie pravidlá. Ako je však uvedené v časti 3.1.d, pri nasadení týchto zariadení na letiskách, z ktorých alebo na ktoré pôsobíme, nezhromažďujeme ani nespracúvame žiadne vaše biometrické údaje.

 

3.3 Súbory cookie a podobné technológie

Keď používate naše webové stránky alebo mobilné aplikácie, zhromažďujeme informácie prostredníctvom súborov cookie a iných podobných technológií. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách správy súborov cookie.

 

3.4 Špecifické služby, aplikácie, podujatia, kampane alebo súťaže

Pri určitých špecifických službách, aplikáciách, podujatiach, kampaniach, hrách alebo súťažiach, ktoré môžeme ponúknuť na zlepšenie vašej zákazníckej skúsenosti okrem našich bežných služieb, môžeme zhromažďovať aj iné typy údajov, ako sú uvedené v týchto zásadách. V tomto prípade vám v súlade s platnými predpismi môžu byť informácie týkajúce sa spracovania týchto údajov oznámené prostredníctvom osobitného vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zásad pri stiahnutí aplikácie alebo pri registrácii do služby, podujatia, kampane alebo súťaže prostredníctvom príslušného formulára.

 

3.5 Zber údajov o maloletých osobách

Osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov zhromažďujeme a spracúvame len s predchádzajúcim súhlasom ich rodičov alebo opatrovníkov. Ak sa osobné údaje týkajúce sa neplnoletých osôb mladších ako 16 rokov zhromažďujú bez tohto súhlasu prostredníctvom webových stránok, aplikácií alebo mobilných stránok spoločnosti AIR FRANCE, rodičia alebo opatrovníci majú možnosť namietať proti príslušnému spracovaniu alebo požiadať o vymazanie uvedených údajov (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“).

4. Ako zhromažďujeme vaše osobné údaje?

V priebehu nášho vzťahu môžeme zhromažďovať vyššie uvedené kategórie osobných údajov rôznymi spôsobmi:

 1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zhromažďujeme priamo

Osobné údaje zhromažďujeme napríklad vtedy, keď si u nás rezervujete let, uskutočníte nákup, zaregistrujete sa, vytvoríte si online účet, zaregistrujete sa do niektorého z našich vernostných programov, podáte žiadosť alebo sťažnosť, odpoviete na prieskum spokojnosti, zanecháte nám správu na sociálnych sieťach, kontaktujete náš zákaznícky servis, chatujete s chatbotom, prihlásite sa na odber našich e-mailov alebo mobilných oznámení alebo sa zaregistrujete do niektorej z našich akcií, súťaží alebo konkrétnych kampaní.

 1. Vaše osobné údaje získavame od vašej cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, našich partnerov z radov leteckých spoločností alebo iných spoločností zapojených do organizácie a riadenia vašej cesty

Vaše údaje dostávame od týchto tretích strán prostredníctvom rezervačného systému (GDS alebo inej technológie), aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Keď si napríklad rezervujete let prostredníctvom cestovnej kancelárie alebo webovej stránky s online rezerváciami, dostaneme všetky údaje potrebné na správu vašej rezervácie a dokončenie vašej cesty. Za spracovanie vašich osobných údajov sú zodpovedné aj spoločnosti zapojené do organizácie a riadenia vašej cesty. Viac informácií o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje, nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

 1. Osobné údaje získavame od partnerov, ktorí sa zúčastňujú na našich vernostných programoch

Naše vernostné programy Flying Blue a Bluebiz ponúkajú spoločnosti AIR FRANCE a KLM (pozri tiež časť 1 „O nás“ vyššie). V niekoľkých krajinách ponúkame program Flying Blue v spolupráci so zúčastnenými leteckými spoločnosťami. Prostredníctvom našich vernostných programov môžete získavať alebo míňať míle a modré kredity pri využívaní našich služieb, služieb zúčastnených leteckých spoločností a iných partnerov (napríklad hotelových reťazcov alebo autopožičovní). Aby sme vám mohli poskytnúť tieto výhody, zdieľame niektoré vaše osobné údaje s týmito tretími stranami. Ak si napríklad zakúpite službu od niektorého z našich partnerov, poskytnú nám nahromadené míle, ktoré ste získali, aby sme mohli aktualizovať váš zostatok. Zoznam zúčastnených leteckých spoločností a partnerov nájdete na našich webových stránkach Flying BlueBluebiz. Za spracovanie vašich osobných údajov sú zodpovedné aj zúčastnené letecké spoločnosti a naši ďalší partneri. Viac informácií o tom, ako spracúvajú vaše osobné údaje, nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov.

 1. Keď používate naše webové stránky alebo mobilné aplikácie, zhromažďujeme informácie pomocou súborov cookie a podobných technológií.

Spoločnosť AIR FRANCE používa svoje vlastné súbory cookie a súbory cookie tretích strán. Ďalšie informácie nájdete v našich Zásadách správy súborov cookie.

 1. Ak používate sociálne siete, môžeme dostávať informácie aj od vášho poskytovateľa sociálnych sietí

Viac informácií nájdete v časti 3 „Aké rôzne kategórie vašich osobných údajov spracúvame?“ vyššie.

5. Na aké účely používame vaše osobné údaje?

5.1 Účel spracovania

Hlavné účely, na ktoré používame vaše osobné údaje, sú:

 1. Poskytnúť vám naše služby

Všeobecné: aby sme mohli spravovať vaše rezervácie, cestovné opatrenia a nákupy, potrebujeme spracovať väčšinu informácií uvedených v časti 3.1. Okrem iného potrebujeme vaše identifikačné údaje, aby sme vás mohli identifikovať a vystaviť vám letenku. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky informácie týkajúce sa vášho letu, rôznych fáz vašej cesty (odbavenie, nástup do lietadla) a zmien stavu vášho letu, potrebujeme vaše kontaktné údaje. Aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré spĺňajú vaše očakávania, spracúvame aj všetky údaje týkajúce sa vašej cesty a vašich preferencií, najmä ak ste si vytvorili osobné konto.

Právny základ spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame, pretože sú potrebné na plnenie prepravnej zmluvy a poskytovanie našich služieb.

 1. Spravujte svoje členstvo v našich vernostných programoch

Všeobecné: Aby ste vy alebo vaša firma mohli využívať zľavy a stimuly poskytované našimi vernostnými programami, spracúvame vaše meno, kontaktné údaje, informácie o členstve, informácie o rezerváciách, nákupoch a prípadne akúkoľvek interakciu alebo komunikáciu s našimi službami (pozri časť 3.1 a, b, c, e, f).

Právny základ spracúvania: Tieto údaje spracúvame, pretože sú potrebné na plnenie vašej členskej zmluvy, správu vašich účtov a súvisiacich výhod.

 1. Poskytovať vám naše služby online alebo v našich mobilných aplikáciách a ponúknuť vám optimálny zážitok

Všeobecné: pri registrácii v našej mobilnej aplikácii používame napríklad vaše meno a informácie o lete.

Niektoré naše online služby a aplikácie využívajú vašu polohu, napríklad na zobrazenie najbližšieho miesta.

S cieľom zjednodušiť používanie našich online služieb alebo aplikácií a poskytnúť vám optimálny zážitok môžeme analyzovať vaše používanie digitálnych médií, ktoré vám ponúkame, najmä pomocou súborov cookie a podobných technológií (pozri časť 3.1 g). Naším cieľom je napríklad zistiť, ktorý digitálny kanál (e-mail, sociálne siete) alebo zariadenie (počítač, tablet alebo smartfón) uprednostňujete, aby sme mohli prispôsobiť našu komunikáciu kanálu alebo digitálnemu zariadeniu, ktoré používate najčastejšie.

Ak prerušíte rezerváciu na našej webovej stránke, môžeme vám poslať e-mail s odkazom na vašu reláciu, aby ste mohli pokračovať tam, kde ste skončili. Tento typ e-mailu vám bude zaslaný len vtedy, ak ste si ho vyžiadali alebo ak ste súhlasili so zasielaním našich aktualizácií a špeciálnych ponúk e-mailom (pozri časť 4.1.e). Svoj súhlas s týmito e-mailami môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na odhlásenie, zmenou komunikačných preferencií vo svojom konte (ak sú k dispozícii) alebo kontaktovaním nás (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA“ nižšie).

Právny základ spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame, pretože sú potrebné na plnenie vašej prepravnej zmluvy a poskytovanie našich služieb a tiež na účely vyššie uvedených oprávnených záujmov, aby sme vám mohli čo najlepšie slúžiť prostredníctvom vami zvoleného kanála. Údaje o vašej polohe sa spracúvajú na základe vášho súhlasu.

 1. Vykonávanie štatistických štúdií a zlepšovanie našich produktov a služieb

Všeobecné: vykonávame prieskum používania našich služieb, vernostných programov, webových stránok, mobilných aplikácií a sociálnych sietí, ako aj trendov správania a preferencií našich zákazníkov a používateľov. Výsledky nášho výskumu používame na vývoj lepších služieb a ponúk pre našich zákazníkov, na zlepšenie našich vernostných programov, na poskytovanie lepších služieb zákazníkom a na zlepšenie dizajnu a obsahu našich webových stránok a mobilných aplikácií.

Kategórie osobných údajov: na vykonávanie nášho výskumu môžeme používať kategórie osobných údajov opísané v časti 3.1. Na meranie vašej spokojnosti a lepšie pochopenie vašich očakávaní využívame aj rôzne prieskumy, ktoré vykonávame. Údaje o vašich rezerváciách a dodatočných službách, ktoré ste si zakúpili (napríklad batožina navyše a možnosti sedadiel), používame napríklad na zlepšenie našich služieb a poskytovanie relevantnejších ponúk. Ak naša analýza napríklad ukáže, že cestujúci na určitých letoch si častejšie vyberajú sedadlá, ktoré im poskytujú viac priestoru, môžeme tieto informácie využiť na to, aby sme na podobných letoch ponúkli viac sedadiel rovnakého typu.

Právny základ spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame na vyššie uvedené oprávnené záujmy. V súlade s platnými predpismi máte právo namietať z dôvodov špecifických pre vašu konkrétnu situáciu proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely štatistického výskumu (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“).

 1. Posielať vám aktualizácie a špeciálne ponuky prispôsobené vašim záujmom

Všeobecné: ak ste predplatiteľom, posielame vám personalizované e-mailové oznámenia a ponuky produktov a služieb súvisiacich s našou spoločnosťou. Odber môžete kedykoľvek zrušiť (pozri podmienky nižšie).

Kanály: Používame rôzne kanály, ako sú e-mail, mobilné push oznámenia, poštové zásielky, reklamný priestor na webových stránkach a sociálnych sieťach. Napríklad:

 • E-maily súvisiace s vašou rezerváciou a správou letu: Ak si u nás rezervujete let, dostanete niekoľko e-mailov týkajúcich sa vašej rezervácie (napr. potvrdenie rezervácie, informácie o registrácii a nástupe do lietadla). Tieto správy obsahujú reklamy a ponuky produktov a služieb súvisiacich s našou spoločnosťou.
 • E-maily obsahujúce aktuálne informácie o novinkách spoločnosti a ponukách týkajúcich sa našich produktov a služieb: Tieto e-maily obsahujú ponuky našich produktov a služieb, ako aj podobných služieb, ktoré ponúkajú naši partneri. S vaším súhlasom vám môžeme posielať e-maily aj pri špeciálnych príležitostiach, napríklad špeciálnu ponuku na vaše narodeniny alebo personalizované ponuky na nadchádzajúcu cestu v mesiacoch nasledujúcich po vašom návrate.
 • E-maily Flying Blue a Bluebiz: Ako člen nášho vernostného programu Flying Blue budete dostávať e-maily obsahujúce okrem iného stav vášho účtu a všetky informácie potrebné na základné fungovanie programu. Môžete sa tiež prihlásiť na odber najnovších informácií o programe a personalizovaných ponúk od spoločnosti Flying Blue, zúčastnených leteckých spoločností a ďalších partnerov. Ak ste členom nášho vernostného programu BlueBiz, budete dostávať najnovšie informácie o programe a ponuky od nás a našich partnerov e-mailom. Viac informácií o osobných údajoch, ktoré zhromažďujeme v súvislosti s vaším členstvom v programe, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov Flying Blue. Prehľad zúčastnených leteckých spoločností a našich partnerov Flying Blue a Bluebiz nájdete aj na webových stránkach Flying Blue a Bluebiz.
 • Priame správy prostredníctvom iných komunikačných kanálov: Na zasielanie priamych správ s personalizovanými reklamami a špeciálnymi ponukami môžeme používať iné komunikačné kanály, napríklad poštové zásielky, mobilné push notifikácie alebo sociálne kanály (napr. Messenger, WhatsApp alebo WeChat).
 • Zobrazovanie relevantných informácií a personalizovanej reklamy na webových stránkach a v aplikáciách: pozrite si naše zásady používania súborov cookie. Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na to, aby sme vás vylúčili z reklamy, ktorá už pre vás nie je relevantná. Ak sa napríklad prihlásite na našu webovú lokalitu pomocou svojho osobného konta AIR FRANCE alebo konta Flying Blue alebo ak navštívite naše stránky prostredníctvom odkazu v e-maile, spojíme vaše správanie pri prehliadaní a klikaní s vašimi rezervačnými údajmi na našej platforme na správu údajov. Tieto údaje používame najmä na to, aby sme vás po rezervácii letu vylúčili z ďalšej reklamy.
 • Personalizované cielenie na publikum prostredníctvom platforiem sociálnych médií: Môžete si vybrať, či chcete dostávať personalizované reklamy a ponuky na platformách sociálnych sietí, ktoré používate. Používame napríklad program Facebook Custom Audience. Tento program nám okrem iného umožňuje zobrazovať personalizované reklamy a ponuky vo vašom informačnom kanáli na platformách Facebooku vrátane služieb Facebook Messenger a Instagram. Tento program môžeme použiť aj na to, aby sme vás vylúčili z reklamných kampaní na platformách Facebooku, ak ste už napríklad dostali reklamu alebo podobné ponuky e-mailom. Aby spoločnosť Facebook mohla určiť, či už máte účet, zdieľame vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo bezpečným (hashovaným) a pseudonymizovaným spôsobom. So spoločnosťou Facebook nezdieľame žiadne iné údaje. Naopak, Facebook nám poskytuje len súhrnné údaje o účinnosti reklamnej kampane. Ide o údaje, ktoré sa nedajú priamo spojiť s vami. Facebook nás neinformuje o tom, či máte alebo nemáte účet na Facebooku. Robíme všetko pre to, aby vaše osobné údaje zostali bezpečné a dôverné. Na určenie cieľového publika pre konkrétnu kampaň na Facebooku môžeme použiť vaše rezervačné údaje alebo údaje, ktoré zhromažďujeme pri používaní našich webových stránok, mobilných aplikácií alebo iných digitálnych médií. Facebook môže zhromaždené údaje o vás použiť aj na identifikáciu podobného publika. To nám umožňuje osloviť nové publikum prostredníctvom Facebooku. Môžete navštíviť špecializované stránky spoločnosti Facebook, kde sa dozviete, ako sa vaše údaje používajú v rámci programu vlastného publika a ako môžete kontrolovať informácie, ktoré spoločnosť Facebook používa na prispôsobenie reklám, ktoré vám poskytuje. Môžete si tiež prečítať Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook. Môžeme sa tiež zúčastňovať podobných programov, ktoré ponúkajú iné sociálne siete, ako napríklad Google, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, WeChat, Kakaotalk a LINE. Vyzývame vás, aby ste si preštudovali príslušné zásady ochrany osobných údajov týchto sociálnych sietí a dozvedeli sa viac o spracovaní vašich údajov.Ak máte účet Air France, po prihlásení môžete prejsť na stránku https://wwws.airfrance.fr/profile/communication-preferences a zmeníte svoje preferencie na „Personalizované ponuky Air France“, aby ste ich deaktivovali. Ak nemáte účet Air France, môžete nás kontaktovať (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ nižšie). Pri kontaktovaní nás použite e-mailovú adresu, pre ktorú chcete svoj súhlas odvolať. Súhlasom s našimi zásadami používania súborov cookie ste mohli vyjadriť aj súhlas so zasielaním personalizovaných reklám a ponúk na platformách sociálnych sietí. Môžete si pozrieť naše Zásady používania súborov cookie a zistiť, ako môžete svoj súhlas odvolať.

Personalizované ponuky: naším cieľom je poskytovať vám ponuky našich služieb a produktov, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom a zodpovedajú vašim potrebám. Na tento účel môžeme používať kategórie osobných údajov opísané v časti 3.1. S vaším súhlasom vám napríklad môžeme po návrate z cesty poslať e-mail s ponukami na základe histórie vašich rezervácií, aby sme vás inšpirovali na ďalšiu cestu. V rovnakom type komunikácie môžeme ponúkať aj iné podobné služby, ako je prenájom auta, poistenie alebo rezervácia hotela, ktoré ponúkajú naši partneri. V tomto prípade sa všetka komunikácia posiela spoločnosťou AIR FRANCE. Žiadne údaje sa na tento účel neposkytujú našim partnerom bez vášho súhlasu.

Právny základ spracovania: v závislosti od povahy vášho vzťahu s našou spoločnosťou (zákazník alebo záujemca) a komunikácie, ktorú vám zasielame, spracúvame vaše osobné údaje opísané v tomto odseku na základe vášho súhlasu alebo na účely našich oprávnených záujmov alebo záujmov našich partnerov (v súlade s pravidlami platnými pre obchodný prieskum) s cieľom propagovať naše služby a vykonávať priame marketingové akcie vzhľadom na váš obchodný vzťah s našou spoločnosťou. Máte právo kedykoľvek namietať proti používaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ nižšie).

Odhlásenie: odoberanie personalizovaných reklám a ponúk môžete kedykoľvek zrušiť. Nižšie nájdete vysvetlenie, ako sa odhlásiť z odberu.

 • E-maily: môžete sa kedykoľvek odhlásiť z odberu našich reklám a ponúk v našich e-mailoch o rezerváciách a vernostnom programe, ako aj z e-mailov, ktoré ste si prihlásili, kliknutím na odkaz na odhlásenie. Ak máte konto Flying Blue, môžete sa odhlásiť aj zmenou komunikačných preferencií vo svojom profile. Ak sa odhlásite z odberu, budete dostávať len e-maily, ktoré sú potrebné na využívanie našich služieb (napr. potvrdenie rezervácie, cestovný lístok a elektronický cestovný lístok), alebo ak ste členom nášho vernostného programu Flying Blue, len tie e-maily, ktoré súvisia s fungovaním programu (napr. správy o stave vášho účtu).
 • Poštové zásielky: Proti zasielaniu personalizovaných ponúk poštou môžete namietať tak, že nás kontaktujete (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ nižšie).
 • Iné komunikačné kanály: ak ste sa rozhodli dostávať personalizované reklamy a ponuky prostredníctvom mobilných oznámení, môžete sa odhlásiť zmenou nastavení vo svojom smartfóne (pre push oznámenia). Ďalšie informácie o tom, ako sa odhlásiť z prijímania personalizovaných reklám a ponúk prostredníctvom sociálnych sietí (napr. Messenger, WhatsApp a WeChat), nájdete na webovej stránke poskytovateľa sociálnej siete.
 • Kontaktujte naše oddelenie ochrany údajov: vždy nás môžete kontaktovať a odhlásiť sa z odberu správ obsahujúcich reklamy a ponuky (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ nižšie).
 • Komunikácia s vami

Vaše kontaktné údaje používame na komunikáciu s vami o našich službách alebo vernostných programoch, na zodpovedanie vašich otázok a na spracovanie vašich sťažností. Právny základ spracúvania: Vaše osobné údaje spracúvame, pretože sú potrebné na plnenie prepravnej zmluvy a poskytovanie našich služieb

 1. Zaistenie bezpečnosti našich letov

Každý incident, ktorý by mohol ovplyvniť bezpečnosť alebo ochranu letu, môže byť zaznamenaný počítačom a/alebo podaná sťažnosť a v prípade závažných priestupkov môže mať za následok zákaz prepravy dotknutých cestujúcich na letoch spoločnosti Air France. Tento počítačový záznam sa vykonáva najmä na zabezpečenie riadenia významných udalostí súvisiacich s bezpečnosťou letu, a najmä udalostí súvisiacich s nedisciplinovaným správaním cestujúcich. V tejto súvislosti sú informácie o dotknutých osobách prístupné len oprávneným zamestnancom spoločnosti Air France a uchovávajú sa 5 rokov. V prípade sťažností sa údaje používajú na sledovanie prebiehajúcich súdnych konaní a uchovávajú sa počas trvania konania a prijatých opatrení. Tieto údaje sa v anonymizovanej podobe používajú aj na štatistické účely a systémové analýzy v oblasti bezpečnosti letov. V prípade zákazu prepravy oznámeného spoločnosťou z dôvodu závažných priestupkov sú dotknuté osoby pred ich registráciou listom informované o trvaní, počas ktorého sa na ne budú uplatňovať tieto osobitné bezpečnostné opatrenia, a je im poskytnutá možnosť predložiť svoje pripomienky v lehote stanovenej v tomto postupe. Pri tomto spracovaní sa zavádzajú posilnené technické a organizačné opatrenia na ochranu týchto údajov. Viac informácií o prístupe k týmto údajom a ich oprave nájdete v časti 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ nižšie.

Právny základ spracovania: tieto údaje spracúvame na splnenie našich zákonných alebo regulačných povinností a v našom oprávnenom záujme na zaistenie bezpečnosti našich letov a ostatných cestujúcich. Spracovanie zákazu nástupu do lietadla spoločnosti povolil CNIL (rozhodnutie č. 2016-240 z 21. júla 2016).

 1. Spravovať naše súdne spory, predchádzať podvodom alebo dodržiavať naše zákonné povinnosti

Vaše údaje zhromažďujeme, uchovávame a používame na interné obchodné účely, ako je vedenie záznamov, správa našich sporov, prevencia neplatenia a boj proti podvodom. V prípade podvodu môžeme vaše osobné údaje zahrnúť do našich interných kontrolných a varovných systémov. Okrem toho spracúvame vaše osobné údaje v súlade s našimi zákonnými a daňovými povinnosťami. Zo zákona môžeme byť povinní zhromažďovať a zdieľať vaše identifikačné, rezervačné a cestovné údaje s verejnými orgánmi alebo vládnymi organizáciami na účely hraničnej kontroly, imigrácie, vstupu, bezpečnosti alebo boja proti terorizmu. Právny základ spracúvania: Tieto údaje spracúvame, aby sme splnili zákonné alebo regulačné povinnosti, ktoré nám vyplývajú, ale aj v našom oprávnenom záujme, najmä na účely riadenia sporov, prevencie neplatenia alebo boja proti podvodom.

 1. Skontrolujte podmienky potrebné na získanie akreditačného čísla pre „rezidentské cestovné“ na linkách verejnej dopravy Air France a Air Corsica

Ak žijete na Korzike, môžete využívať špeciálne cestovné (tzv. „rezidentské cestovné“) na linkách verejnej dopravy spoločností Air France a Air Corsica. Pridelenie týchto sadzieb je podmienené získaním akreditačného čísla, ktoré sa prideľuje online na základe preukázania hlavného a skutočného daňového pobytu na Korzike. Dokumenty stiahnuté cestujúcimi, ktorí požiadali o „rezidentské“ akreditačné číslo prostredníctvom našej stránky, sa dočasne uchovávajú po dobu „nevyhnutne potrebnú“ na overenie a pridelenie prípadného akreditačného čísla, potom sa systematicky ničia. Ak sa chcete o tejto funkcii dozvedieť viac, môžete si prečítať osobitné zásady ochrany osobných údajov.

Právny základ spracúvania: Spoločnosti Air France a Air Corsica ako spoloční prevádzkovatelia údajov zhromažďujú a spracúvajú vaše osobné údaje na právnom základe vášho súhlasu a vo vašom záujme, aby vám mohli poskytnúť túto službu: vydanie neprenosného osobného akreditačného čísla, známeho ako číslo rezidenta Korziky. Toto spracovanie sa vykonáva s cieľom ponúknuť vám prispôsobený zákaznícky zážitok pri kúpe spiatočných leteniek z Korziky so spoločnosťami Air France a Air Corsica na trasách verejnej dopravy.

 1. Aby sme vám mohli ponúknuť konkrétne služby, aplikácie, podujatia, súťaže alebo výnimočné kampane

Pri konkrétnych službách, aplikáciách, podujatiach, súťažiach alebo špeciálnych kampaniach môžeme vaše osobné údaje použiť na iné účely, ako sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. O týchto účeloch vás informujeme pri registrácii do služby, podujatia, súťaže alebo kampane alebo pri stiahnutí príslušnej aplikácie. 5.2 Právny základ Ako je uvedené vo vyššie uvedených účeloch, vaše osobné údaje môžeme spracúvať len vtedy, ak na to máme zákonný dôvod. V mnohých prípadoch je právnym základom spracovania vašich údajov „nevyhnutnosť na plnenie zmluvy o preprave“ a vo všeobecnosti na poskytovanie našich služieb. Niektoré spracovania osobných údajov môžu byť založené na získaní vášho súhlasu. V prípade príslušnej spracovateľskej operácie ho môžete kedykoľvek odvolať (pozri časť 9 „AKO UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA?“ nižšie). V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje použiť, ak na tom máme oprávnený záujem my (alebo tretie strany). Vždy starostlivo posudzujeme všetky záujmy: vaše, záujmy iných a záujmy našej spoločnosti. Na tomto základe spracúvame vaše údaje napríklad na zaistenie bezpečnosti našich letov alebo na účely štatistického výskumu či priameho marketingu, alebo na účely poskytovania zliav a personalizovaných ponúk (ďalšie informácie nájdete v bodoch 5.1 d až f, h a i vyššie). Môžeme mať zákonnú povinnosť spracúvať vaše údaje, napríklad na splnenie imigračných požiadaviek (viac informácií nájdete v bode 5.1.h vyššie). Ak odmietnete poskytnúť osobné údaje, ktoré potrebujeme na plnenie zmluvy alebo splnenie zákonnej požiadavky, možno nebudeme môcť poskytnúť niektoré alebo všetky služby, ktoré ste požadovali. Môže sa napríklad stať, že zrušíme váš let alebo vám nebudeme môcť poskytnúť ďalšie služby, o ktoré ste požiadali. Ak poskytnete neúplné alebo nesprávne informácie, môžeme vám odmietnuť nástup na palubu alebo vstup do zahraničnej jurisdikcie podľa platných medzinárodných zákonov.

6. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

6.1. Všeobecné

Aby sme mohli poskytovať naše služby a vzhľadom na naše pôsobenie v mnohých krajinách vám ponúknuť rovnaký zážitok vo všetkých našich destináciách, musíme vaše osobné údaje zdieľať s internými a externými príjemcami. V rámci našej spoločnosti spracúvajú vaše údaje riadne poverení pracovníci: letový personál, pracovníci zákazníckeho kontaktného centra, predajcovia, prevádzkoví pracovníci, pracovníci IT atď. Vaše údaje môžeme tiež poskytnúť tretím stranám, ako sú spoločnosti našej skupiny vrátane KLM, naše partnerské letecké spoločnosti, vaše cestovné kancelárie, poskytovatelia platobných služieb, poskytovatelia služieb alebo subdodávatelia atď. na účely uvedené v bode 6.2. V tejto súvislosti pripomíname, že od všetkých našich subdodávateľov vyžadujeme, aby zaviedli prísne opatrenia na zachovanie dôvernosti a ochranu osobných údajov spracúvaných v súlade s predpismi a týmito zásadami.

6.2 Zdieľanie vašich údajov s tretími stranami

Vaše osobné údaje môžeme prenášať alebo zdieľať s tretími stranami na tieto účely:

 1. a) Uľahčenie vašich rezervácií a cestovných dohôd Aby sme mohli spravovať vaše nákupy, rezervácie alebo cestovné dojednania, môžeme vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami, ktoré tieto informácie spracúvajú v našom mene alebo nám pomáhajú pri poskytovaní našich služieb po celom svete, napríklad s kontaktnými centrami pre zákazníkov alebo prevádzkovateľmi letísk, ale aj s inými spoločnosťami, ktoré sa podieľajú na zabezpečení vašej cesty, ako sú správcovia letísk, poskytovatelia rezervačných systémov (GDS alebo iné technológie) alebo cestovné kancelárie. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov týchto tretích strán. V závislosti od vašej rezervácie a letov, ktoré tvoria vašu cestu, môžu byť vaše údaje poskytnuté aj iným leteckým spoločnostiam, ktoré prevádzkujú niektoré z týchto letov. Môžu to byť letecké spoločnosti našej skupiny alebo externí partneri vrátane členov našej aliancie SkyTeam. Toto zdieľanie môže byť nevyhnutné pre vašu cestu, ale zabezpečuje aj kontinuitu služieb a uznanie vášho štatútu „Frequent Flyer“ počas celej cesty, uľahčuje správu vašej rezervácie, najmä v prípade neočakávaného narušenia, a zabezpečuje bezpečnosť a ochranu všetkých letov v rámci aliancie. Viac informácií o spoločnostiach našej skupiny a leteckých spoločnostiach, s ktorými spolupracujeme, nájdete na našej webovej stránke airfrance.com. Môžete sa tiež pozrieť na bod b) v časti „4. AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?“.
 2. b) na podporu našej činnosti a poskytovanie našich služieb

Na poskytovanie našich služieb využívame aj iné typy tretích strán, ako sú napríklad konkrétni poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia sociálnych sietí, marketingové agentúry alebo externé služby na odhaľovanie a prevenciu podvodov. Rovnako ako všetci naši subdodávatelia sú aj tieto tretie strany povinné riadne chrániť vaše osobné údaje a spracúvať ich len v súlade s našimi pokynmi podľa predpisov a týchto zásad. V rámci skupiny Air France-KLM sú naše činnosti spracovania údajov podporované centralizovanými databázami a systémami, ktoré môžu byť umiestnené alebo spravované spoločnosťou skupiny v mene iných spoločností skupiny. Okrem toho môže jedna zo spoločností skupiny na účely zvýšenia efektívnosti okrem služieb súvisiacich s cestovaním vykonávať určité prevádzkové a obchodné funkcie pre iné spoločnosti skupiny. To znamená, že spoločnosti našej skupiny môžu mať v rámci týchto spracovateľských operácií prístup k vašim osobným údajom. Spoločnosti našej skupiny môžu spracúvať vaše osobné údaje len v súvislosti s týmito činnosťami a v súlade s týmito zásadami.

 1. c) Na správu našich vernostných programov a súvisiacich výhod Viac informácií nájdete v kapitole „1. O NÁS“ a písmeno c) v časti „ 4. AKO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?“.
 2. d) Zlepšenie našich online služieb a mobilných aplikácií Viac informácií nájdete v bode c) v časti „5. NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?“
 3. e) Na správu účtov našich firemných klientov a ich cestovných politík Ak si rezervujete let prostredníctvom firemného účtu svojho zamestnávateľa, zamestnávateľ bude mať prístup k určitým podrobnostiam rezervácie, ako je cena letenky, dátumy cesty a cieľová destinácia. Váš zamestnávateľ je zodpovedný za spôsob, akým spracúva vaše osobné údaje.
 4. f) Spracovanie platieb a náhrad Aby sme mohli spracovať platby a náhrady za vaše nákupy a rezervácie, môžeme niektoré údaje poskytnúť tretím stranám, ako sú banky, finančné inštitúcie alebo poskytovatelia platobných služieb. V mnohých prípadoch títo poskytovatelia platobných služieb vykonávajú aj kontroly proti podvodom. Tieto tretie strany majú vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na to, ako používajú vaše osobné údaje
 5. g) Na personalizovaný marketing prostredníctvom platforiem sociálnych sietí Viac informácií nájdete v bode f) v časti „5. NA AKÉ ÚČELY POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?“.
 6. h) Aby vám naši partneri mohli poskytovať svoje služby a prispôsobiť ich vašim potrebám Vaše údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré poskytujú služby alebo produkty, ktoré sú dostupné prostredníctvom nás (napríklad lety iných dopravcov, ubytovanie v hoteli alebo prenájom auta). S týmito partnermi môžeme zdieľať aj určité neosobné informácie (destinácia, dátum a trvanie cesty), aby mohli prispôsobiť a zlepšiť služby, ktoré vám poskytujú. V tomto prípade sa tieto výmeny uskutočňujú prostredníctvom dôveryhodných tretích strán. Naši partneri majú tiež vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na to, ako používajú vaše osobné údaje.

6.3 Špecifické služby, aplikácie, podujatia, kampane alebo súťaže

Pri určitých špecifických službách, aplikáciách, podujatiach, kampaniach, hrách alebo súťažiach, ktoré môžeme ponúknuť na zlepšenie vašej zákazníckej skúsenosti okrem našich bežných služieb, môžeme vaše údaje zdieľať s tretími stranami, ktoré nie sú opísané v týchto zásadách (napríklad keď spúšťame kampaň alebo podujatie s partnerom alebo keď integrujeme jeho služby do našich aplikácií). V tomto prípade vám v súlade s platnými predpismi môžu byť informácie týkajúce sa spracovania týchto údajov oznámené prostredníctvom osobitného vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo zásad pri stiahnutí aplikácie alebo pri registrácii do služby, podujatia, kampane alebo súťaže prostredníctvom príslušného formulára.

6.4. Verejné orgány

Rovnako ako každá iná letecká spoločnosť, v súlade s platnými francúzskymi a medzinárodnými zákonmi a predpismi môžeme byť zo zákona povinní zhromažďovať a zdieľať vaše identifikačné údaje (napr. informácie o pase) a informácie o rezervácii a ceste s verejnými orgánmi Francúzska (colnými, imigračnými, policajnými atď.) alebo krajín, z ktorých alebo do ktorých cestujete, na účely hraničnej kontroly, imigračných formalít, vstupu do krajiny alebo boja proti terorizmu alebo iným závažným trestným činom. V prípade letov prevádzkovaných spoločnosťou Air France s odletom z Francúzska do krajiny mimo Európskej únie alebo s odletom z krajiny mimo Európskej únie do Francúzska vás v súlade so zákonom č. 78-18 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch a slobodách v znení neskorších predpisov a článkom L. 232-7 kódexu vnútornej bezpečnosti informujeme, že nasledujúce údaje sa môžu zasielať útvaru informácií o cestujúcich (PIU) v súlade so spôsobmi spracovania a na účely stanovené vo vyhláške č. 2014-1095 z 26.9.2014:

 • API (rozšírené informácie o cestujúcom): identifikačné údaje a údaje súvisiace s cestovaním zhromaždené pri registrácii,
 • PNR (záznam o cestujúcom): rezervačné údaje automaticky prenášané do UIP.

Útvar informácií o cestujúcich (UIP) je útvar francúzskej štátnej správy, ktorý má na starosti zber údajov o cestujúcich v leteckej doprave, ktoré zasielajú leteckí dopravcovia a cestovné kancelárie a cestovné agentúry, ktoré si prenajímajú celé lietadlo alebo jeho časť.Viac informácií nájdete na tomto odkaze https://pnr.gouv.fr/en/traveler/ Zoznam ďalších členských štátov EÚ, ktoré zhromažďujú tieto informácie v súvislosti s uplatňovaním európskej smernice č. 2016/681 z 27. apríla 2016 o používaní údajov PNR, nájdete na tomto odkaze: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/  Môžeme mať tiež zákonnú povinnosť zdieľať niektoré vaše údaje s orgánmi verejnej správy v krajinách pozdĺž vašej trasy na účely verejného zdravia (pozri časť 3.1.d vyššie). V niektorých prípadoch môžeme určité údaje poskytnúť aj verejným orgánom a úradom, policajtom, súdom alebo iným oprávneným tretím stranám, ak je poskytnutie takýchto informácií vyžadované zákonom, nariadením alebo súdnym konaním (napríklad predvolaním alebo súdnym príkazom), ak je to potrebné na ochranu alebo obranu našich práv pred právnymi nárokmi a práv tretích strán alebo z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti.

6.5. Webové stránky tretích strán

Naše webové stránky a mobilné aplikácie obsahujú odkazy na webové stránky tretích strán. Ak budete nasledovať tieto odkazy, opustíte naše webové stránky a mobilné aplikácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na webové stránky týchto tretích strán. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako tieto tretie strany spracúvajú vaše osobné údaje, môžete si prečítať ich príslušné zásady ochrany osobných údajov a/alebo zásady používania súborov cookie.

7. Ako dlho sa budú vaše údaje uchovávať?

Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje nebudeme uchovávať dlhšie, ako je potrebné na účely, na ktoré sa spracúvajú a ktoré sú opísané v časti 5 týchto zásad.

Tieto lehoty uchovávania sú vymedzené podľa účelov spracovania, ktoré vykonávame, a zohľadňujú najmä platné právne ustanovenia, ktoré ukladajú presnú lehotu uchovávania pre určité kategórie údajov, všetky platné premlčacie lehoty a odporúčania CNIL, francúzskeho úradu na ochranu údajov, týkajúce sa určitých kategórií spracovania.

8. Sú vaše osobné údaje prenášané mimo Európskej únie?

Na účely uvedené v časti 5 týchto zásad môžeme vaše osobné údaje (meno, priezvisko, číslo pasu, cestovné údaje atď.) preniesť príjemcom, ktorí sa môžu nachádzať v iných krajinách, ako je krajina vášho pobytu, a to aj mimo Európskej únie.

Tieto prenosy sa vykonávajú najmä preto, aby sme vám mohli ponúknuť naše služby, spravovať vašu rezerváciu, organizovať vašu cestu, všeobecne pre riadne plnenie vašej prepravnej zmluvy alebo preto, že spoločnosti našej skupiny, naši partneri alebo poskytovatelia služieb pôsobia v rôznych krajinách. Destinácie, ktoré obsluhujeme, nájdete na našej webovej stránke v časti Destinácie a sieť AIR FRANCE. Zákony krajín, do ktorých prenášame vaše osobné údaje, nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany.

Ak sú tieto prenosy nevyhnutné na poskytovanie našich služieb a najmä na prepravu do týchto krajín, zaväzujeme sa zaručiť rovnakú úroveň ochrany vašich osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR, najmä prostredníctvom podpísania štandardných zmluvných doložiek definovaných Európskou komisiou v jednotlivých prípadoch alebo akéhokoľvek iného mechanizmu opísaného v nariadení.

Okrem toho môžeme byť povinní, ak to vyžadujú platné právne predpisy, preniesť vaše osobné údaje vrátane vašich identifikačných alebo cestovných údajov verejným alebo vládnym orgánom v krajinách, ktoré sú súčasťou vášho cestovného plánu a ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie. Pozri bod 6.4 v časti „6. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?“.

9. Ako uplatniť svoje práva?

9.1 Vaše práva

V súlade s platnými predpismi, najmä ustanoveniami smernice o ochrane údajov a francúzskeho zákona o ochrane údajov zo 6. januára 1978 v znení neskorších predpisov, sa na nás môžete obrátiť (pozri časť 9.4 nižšie) a uplatniť svoje práva na (a) prístup, (b) opravu, (c) vymazanie, (d) obmedzenie spracovania údajov, ako aj práva na (e) prenosnosť údajov a (f) námietku. Okrem toho máte zákonné právo určiť smernice týkajúce sa osudu vašich osobných údajov po vašej smrti.

 1. Právo na prístup

Máte právo požiadať o potvrdenie, že spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno, získať ich kópiu. Keď odpovieme na žiadosť o uplatnenie práva na prístup, poskytneme vám aj ďalšie informácie, ako sú účely príslušných spracovateľských operácií, kategórie osobných údajov a akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa týchto operácií.

 1. Právo na opravu

Máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak zistíte, že sú nepresné. Vzhľadom na účely príslušného spracovania môžete tiež požiadať o ich doplnenie, čo môže zahŕňať poskytnutie ďalších údajov.

 1. Právo na vymazanie

Máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo možno uplatniť len v určitých prípadoch, ak sa uplatňuje jeden z dôvodov uvedených v článku 17 GDPR. Môže ísť napríklad o osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo ktoré boli spracované nezákonne. Ak uplatníte toto právo a ak sa na vašu žiadosť vzťahuje jeden z dôvodov, vaše osobné údaje čo najskôr vymažeme.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám priamo oznámili, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak je ich spracovanie automatizované a založené na získaní vášho súhlasu alebo na plnení zmluvy, ku ktorej ste sa zaviazali. Toto právo sa nevzťahuje na iné právne základy spracovania. Ak je to vhodné a technicky možné, môžete tiež požiadať o prenos takýchto údajov priamo inému prevádzkovateľovi.

 1. Právo na obmedzenie spracovania údajov

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. To znamená, že tieto údaje, ak ich skutočne uchovávame, označíme s cieľom dočasne pozastaviť ich spracovanie. Toto právo môžete uplatniť z dôvodov uvedených v článku 18 GDPR, najmä ak namietate presnosť svojich osobných údajov. Toto právo nevedie k ich vymazaniu a sme povinní vás informovať pred zrušením príslušného obmedzenia spracovania.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. To znamená, že nás môžete požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje. V prípade nášho podniku sa toto právo uplatňuje len v prípadoch, keď sú naše oprávnené záujmy (vrátane prípadného profilovania) zákonným základom spracovania (pozri vyššie bod 5.2 „Právny základ“). Napríklad môžete kedykoľvek a bezplatne namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak toto právo využijete, vaše osobné údaje už nebudeme na tieto účely spracúvať. Pri kontakte s naším zákazníckym servisom môžete tiež namietať proti nahrávaniu vášho telefonického hovoru na účely zlepšenia kvality služieb, predchádzania sporom a zlomyseľným hovorom, a to tak, že to oznámite priamo poradcovi.

 

9.2 Odvolanie súhlasu

 

Ak to vyžaduje zákon na určité účely spracovania (napr. elektronická agitácia), vaše údaje sa použijú len po získaní vášho výslovného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa osobitných pokynov týkajúcich sa príslušných spracovateľských operácií. Svoj súhlas môžete odvolať kliknutím na odkaz na odhlásenie z odberu v našich e-mailoch (napr. newsletter AIR FRANCE), zmenou komunikačných preferencií na svojom konte, ak je táto možnosť k dispozícii (napr. prihlásením sa do svojho konta Flying Blue) alebo zmenou nastavení smartfónu pre mobilné push oznámenia a údaje o polohe. Viac informácií o tom, ako môžete odvolať svoj súhlas so súbormi cookie a inými podobnými technológiami, ktoré používame pri návšteve našich webových stránok alebo pri používaní našich mobilných aplikácií, nájdete v našich Zásadách správy súborov cookie.

 

9.3 Zamietnutie niektorých žiadostí

 

Vyššie uvedené práva sa neuplatňujú vo všetkých situáciách. V súlade s platnými predpismi môžeme byť oprávnení niektoré žiadosti odmietnuť. Pri každej žiadosti starostlivo posúdime, či sa takáto výnimka uplatňuje, a budeme vás o tom informovať. Môžeme napríklad odmietnuť vašu žiadosť o prístup, ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných osôb, alebo odmietnuť vymazanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie takýchto údajov nevyhnutné na splnenie zákonných požiadaviek. Právo na prenosnosť údajov sa neuplatňuje napríklad vtedy, ak ste osobné údaje neposkytli alebo ak údaje spracúvame inak ako na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy.

 

9.4 Kontakt pre uplatnenie práv

 

Ak chcete uplatniť svoje práva, stačí poslať žiadosť na oddelenie ochrany údajov spoločnosti AIR FRANCE: AIR FRANCE Délégué à la Protection des Données/Data Protection Officer - ST.AJ IL 45, rue de Paris 95747 Roissy CDG Cedex France E-mailová adresa: mail.data.protection@airfrance.fr V záujme čo najefektívnejšieho spracovania vašej žiadosti vás žiadame o poskytnutie informácií potrebných na vašu identifikáciu (priezvisko, meno, e-mailová adresa, kópia oficiálneho dokladu totožnosti, ako je občiansky preukaz alebo cestovný pas, preukaz Flying Blue ID atď.), ako aj ďalších informácií potrebných na potvrdenie vašej totožnosti. Žiadosti sa vybavujú čo najrýchlejšie a v súlade s platnými právnymi predpismi. Žiadna žiadosť, ktorá nesúvisí s ochranou osobných údajov, však nemôže byť spracovaná. Môžete nás tiež kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa týchto zásad. Ak chcete uplatniť svoje práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov v rámci našich vernostných programov Flying Blue a BlueBiz, môžete sa obrátiť aj na oddelenie ochrany údajov spoločnosti KLM: KLM Royal Dutch Airlines Privacy Office - AMSPI BP 7700 1117 ZL Schiphol Airport Holandsko E-mailová adresa: KLMPrivacyOffice@klm.com AIR FRANCE a KLM budú v prípade potreby spolupracovať, aby zabezpečili uplatnenie vašich práv alebo vám poskytli odpovede na prípadné otázky alebo sťažnosti.

 

9.5. Otázky, pripomienky alebo sťažnosti

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás. Sťažnosť môžete podať aj Národnej komisii pre informatiku a slobody (CNIL) vo Francúzsku alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu na ochranu údajov.

10. Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?

10.1 Náš záväzok

Zabezpečenie bezpečnosti a dôvernosti osobných údajov, ktoré nám zveríte, je našou prioritou. Preto zavádzame všetky technické a organizačné opatrenia, ktoré sú užitočné - v súlade s platnými právnymi ustanoveniami (najmä článkom 32 smernice RGPD) - vzhľadom na povahu osobných údajov, ktoré nám oznamujete, a riziká, ktoré predstavuje ich spracovanie, s cieľom zachovať ich bezpečnosť a najmä zabrániť akémukoľvek náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, zverejneniu, vniknutiu alebo neoprávnenému prístupu k týmto údajom.

10.2 Opatrenia, ktoré prijímame na zaistenie bezpečnosti

Bankové transakcie

Sme povinní dodržiavať štandard bezpečnosti údajov v odvetví platobných kariet („PCI DSS“), ktorý vyhlásila Rada pre bezpečnostné štandardy PCI („PCI SSC“). Tento štandard bol vytvorený s cieľom zvýšiť kontrolu informácií o držiteľoch kariet a obmedziť tak podvodné používanie platobných nástrojov. Každý poskytovateľ služieb AIR FRANCE, od ktorého sa môže vyžadovať spracovanie údajov o kreditných kartách, spĺňa štandard PCI DSS. Snažíme sa bojovať proti krádežiam identity na internete. Preto používame napríklad zariadenie na odhaľovanie podvodných platieb kreditnou kartou. Toto zariadenie je určené na ochranu v prípade straty alebo krádeže vašej bankovej karty.

Ochrana vašich osobných údajov

Bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám zveríte, berieme veľmi vážne, a preto zavádzame rôzne organizačné opatrenia na zvýšenie povedomia a zodpovednosti našich zamestnancov. Špecializované programy v rámci našej spoločnosti zabezpečujú toto povedomie a zdieľanie osvedčených postupov a bezpečnostných noriem. V tejto súvislosti majú k dispozícii bohatú literatúru o otázkach informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia. Okrem toho zavádzame technické opatrenia zodpovedajúce povahe vami poskytnutých osobných údajov a rizikám spojeným s ich spracovaním. Preto prísne kontrolujeme fyzický a logický prístup k interným serverom, na ktorých sa nachádzajú alebo spracúvajú vaše osobné údaje. Našu sieť chránime najmodernejšími hardvérovými zariadeniami (firewall, IDS, DLP atď.) a architektúrami (vrátane zabezpečených protokolov TLS 1.2), aby sme zabránili a obmedzili riziko kybernetického malvéru.

Vývoj našich bezpečnostných zariadení

Máme zavedené interné procesy založené na najlepších normách vrátane noriem radu ISO 27000, aby sme zachovali najlepšie bezpečnostné postupy. Pri zabezpečovaní najvyššej možnej úrovne ochrany sa spoliehame na špecializovaných odborníkov. Konkrétne máme osobitný vzťah s ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information), ktorý nám umožňuje získať podporu francúzskej referencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

 

10.3 Ako sa môžete chrániť?

Bezpečnosť a dôvernosť osobných údajov závisí od správnej praxe všetkých. Pri rezervácii vám budú poskytnuté referencie vášho súboru. Tieto referencie o rezervácii musia zostať vždy dôverné. Ich poskytnutie iným cestujúcim im môže umožniť prístup k vašim rezervačným informáciám prostredníctvom našich systémov alebo systémov tretích strán, ktoré sa podieľajú na vašej ceste (napr. cestovné kancelárie alebo online vyhľadávacie a rezervačné stránky). Ak v rámci jednej rezervácie cestujete s ďalšími osobami a nechcete, aby sa s nimi vaše osobné údaje zdieľali, odporúčame vám, aby ste si urobili samostatné rezervácie.

Zároveň vás vyzývame, aby ste heslá, ktoré používate na prístup k našim službám, neposkytovali tretím stranám, systematicky sa odpojovali od svojho profilu a účtu na sociálnej sieti (najmä v prípade prepojených účtov) a na konci relácie zatvorili okno prehliadača, najmä ak na internet pristupujete z počítača zdieľaného s inými osobami. Tým sa zabráni prístupu iných používateľov k vašim osobným údajom. Aby ste sa vyhli riziku hackerského útoku, odporúčame vám používať rôzne heslá pre všetky online služby, ktoré používate. Nemôžeme niesť zodpovednosť za odcudzenie vašich prihlasovacích údajov z platformy, ktorú nespravujeme.

Okrem toho vám dôrazne neodporúčame šíriť tretím stranám alebo zverejňovať na sociálnych sieťach akékoľvek dokumenty vydané spoločnosťou Air France, ktoré obsahujú vaše osobné údaje (palubný lístok, číslo letenky atď.) alebo akékoľvek iné informácie týkajúce sa vašej cesty. V takom prípade beriete na vedomie, že ste okrem iného zodpovední za to, aby ste sa oboznámili s podmienkami používania, postupmi zabezpečenia informácií a zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na tieto sociálne siete tretích strán, a že nemôžeme niesť zodpovednosť za spôsob, akým sa tieto údaje na týchto platformách spracúvajú, uchovávajú alebo zverejňujú.

Ďalšie informácie o osvedčených postupoch v oblasti bezpečnosti IT nájdete na portáli bezpečnosti IT. Všeobecné podmienky týkajúce sa určitých služieb dostupných z webových stránok spoločnosti Air France, jej mobilných stránok alebo mobilných aplikácií môžu definovať presnejšie podmienky týkajúce sa bezpečnosti vašich osobných údajov.

10.4 Riadenie bezpečnostných incidentov

Nulové riziko neexistuje a aj keď zavedieme všetky opatrenia, ktoré sa považujú za štandardné z hľadiska bezpečnosti, môžu sa vyskytnúť nepredvídateľné udalosti. Máme špecifické postupy a zdroje na zvládanie bezpečnostných incidentov v čo najlepších podmienkach. Zaviedli sme tiež osobitný postup na posúdenie možného porušenia vašich osobných údajov, oznámenie príslušnému orgánu v lehote stanovenej predpismi a upozornenie, ak je pravdepodobné, že toto porušenie pre vás predstavuje významné riziko a ovplyvňuje vaše súkromie. Pravidelne sa vykonávajú cvičenia na kontrolu fungovania bezpečnostných zariadení a primeranosti použitých postupov a zariadení.

11. Kontakt

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa týchto zásad alebo spôsobu spracovania vašich údajov, obráťte sa na naše oddelenie ochrany údajov na adrese: mail.data.protection@airfrance.fr.

12. Zmeny

Táto verzia je platná od 15. mája 2021. Nahrádza verziu z 1. marca 2021. Vyhradzujeme si právo tieto zásady z času na čas zmeniť. Všetky zmeny sú uverejnené na našej webovej stránke. Vyzývame vás, aby ste do nej pravidelne nahliadali, najmä keď si u našej spoločnosti rezervujete nové lety.